Részvételi- és Játékszabályzat

1. Creatinsta Kft. (8130 Enying, Radnóti utca 7. Adószám: 14145757-2-07)  továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes, nagykorú személy vehet részt, aki nem esik a 7. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a Creatinsta Kft. által üzemeltetett Facebook, Instagram és TikTok oldalon (https://www.tiktok.com/@clipz.hu, ) közzétett nyereményjátékra releváns jelentkezés ( „követés és stb. )  (továbbiakban: Pályázat). Releváns  jelentkezésnek minősül a közzétételhez tartozó oldalak követése. ( https://www.tiktok.com/@jokeszlevente3

https://www.tiktok.com/@clipz.hu)

  1. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

1.2 Játékos nem jogosult a Játékban való, többszöri ’releváns válaszadással’ esélyeit

többszörözni. Egy Játékos egy ’releváns válaszadással’ kizárólag egy alkalommal

jelentkezhet. Játékos több, egymástól különböző ’releváns válaszadással’ jogosult a

játékra többször is jelentkezni.

2. A Játék 2024. március 10-én (vasárnap) indul, és 2024. március 17-ig (vasárnap) 14:00 óráig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje, 2024. március 17. (vasárnap) 14:00.  

A sorsolás időpontja: 2024. március 17. (vasárnap) 17:00

3. Egy Játékos fejenként több jelentkezést is beküldhet és a Játékra jelentkezők közül a Szervező választja ki a nyereményt nyerő Játékost.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező a szabályzat 1. pontjában meghatározott releváns válaszadás beérkezéskor regisztrált időpontját érti.

3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.  

3.2. Szervező az 1. pontban felsorolt platformon, összesen 1 nyertest hirdet.

A Játéknak 1 nyertese lesz, az ő nyereményük egy a BALÁZSKICKS ajándékutalvány (https://balazskicks.com/products/balazskicks-ajandekkartya ).

A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója nem a BALAZS KICKS KFT., a nyeremény kisorsolására Szervező külön, írásos engedélyt kapott.

A nyeremény tartalmának változásának lehetőségét a szervező fenntartja. A képek, linkek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok illusztrációs célt szolgálnak.             

A sorsolásra és a nyertes kihirdetésére 2024. március 17. napján, a nyereményjáték lezárása után kerül sor.

A Szervező a nyeremény nyertesének nevét a nyereményjáték közzétételeinek platformjain, teszi közzé. Amennyiben a nyertes felveszi a kapcsolatot a megadott oldalak egyikén a szervezővel privát üzenet formájában, úgy a nyertest a Szervező ott is hivatalosan tájékoztathatja.  A Szervező a nyeremények átadását futár segítségével, előzetes egyeztetés után végzi.

A Szervező a nyertesválasztáskor egy nyertest és egy tartaléknyertest választanak ki. [l3] A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos (Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos üzenetben történő értesítésre 7 napon belül nem válaszol.

4. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Nyertes köteles részt venni a szervező által készítendő médiamegjelenésekben ( vlogok, képek ) és biztosítani a beküldött Pályázati anyagok szerepeltetését a  13.1. pontban meghatározott módon. Utóbbiakat Szervező a Creatinsta Kft. tulajdonában lévő közösségi média oldalakon és egyéb média felületeken teszi elérhetővé. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

4.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

5. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

6. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

            6.1. A nyeremény postázását és a játékban való részvételt Szervez kizárólag érvényes magyar lakcímmel rendelkező, nagykorú személyek számára biztosítja.

7. A Játékból ki vannak zárva a Szervező  és megbízottja, dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

8. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

9. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő

elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

11. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a nyereményjáték felhívásában az 1. pontban említett közösségi média oldalakon. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a a közösségi oldalakon megadott linken érhető el.

12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

13. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához – és annak idejére valamint annak után promóciós és elemzési célra – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül, térben, időben KORLÁTLANUL felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező és Megbízottjai, akik az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

            13.1 A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a Pályázat keretein belül beküldött jelentkezés tárgyát képező képek, videók térben és időben korlátlan felhasználásra kerüljenek a Szervező által. Jelentkezésével a felhasználó vállalja a Pályázat keretein belül beküldött anyagok per- és tehermentességét.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Creatinsta Kft., 8130 Enying, Radnóti utca 7.; vagy a következő e-mail címen: eszter@creatinsta.agency. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

– amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt fotós kommenteket  és egyéb kommenteket vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

14. Az adatok feldolgozását a  Szervező   Creatinsta Kft. (8130 Enying, Radnóti u. 7.) végzi.  A nyeremény szolgáltatásában, kézbesítésében résztvevő GLS Hungária, a Szervező által  átadott személyes adatokat a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez és stratégiai szempontból elemzési majd marketing célra, az Adatkezelési tájékoztatóban szereplő módon használja fel.

A Szervező Creatinsta Kft.  a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

-Facebook Pixel

-Google Analytics

Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

Kelt.:

Budapest, 2024.03.10. 

Creatinsta Kft.

Szervező