Cégnév: Creatinsta Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:8130 Enying, Radnóti utca 7.

Cégjegyzékszám: 07-09-028873

Adószám: 14145757-2-07

Telefonszám: +36704193820

Weboldal: creatinsta.agency

Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogairól személyes adatai kezelése vonatkoztatásában (minta)

A Creatinsta Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Által üzemeltetett creatinsta.agency és palyazat.bluemind.hu

weboldallal összefüggésben megvalósuló adatkezelési tevékenységről

  1.  

A Creatinsta Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságáltal a clipz.hu

weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételével vagy az értékesített termékek, szolgáltatások megrendelésével, valamint a Creatinsta Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság-nél.  történő elhelyezkedés érdekében megküldött önéletrajzok feldolgozásával összefüggésben személyes adatok kezelése során alkalmazott adatvédelmi szabályok eljárások és védelmi intézkedések rögzítése.

 Az Adatkezelő egyúttal a tájékoztatóban informálja ügyfeleit, partnereit, valamint minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen jogviszonyban állnak és a személyes adatok kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

A honlap látogatása regisztrációhoz   nem kötött.

Ki kezeli a személyes adatait?

Személyes adatait a Creatinsta Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint adatkezelő kezeli.

Az adatkezelő elérhetőségei:

Cégnév: Creatinsta Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8130 Enying, Radnóti utca 7.

Cégjegyzékszám: 07-09-028873

Adószám: 14145757-2-07

Telefonszám: +36704193820

Weboldal: clipz.hu

E-mail cím:hello@creatinsta.agency

A személyes adatok kezelésében azok címzettjei is részt vesznek, amelyek kategóriáról a jelen

tájékoztató egyedi adatkezelési tájékoztatóinak a „Kik a személyes adatok címzettjei?” címe alatt

értesülhet.

Milyen elveket tart fontosnak a Creatinsta Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  a személyes adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelése a hatályos jogi szabályozás alapján történik. A megadott személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelmet fordítunk a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után a Minta Kft.  felel.

Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.

Az érintettek kategóriái

A weboldal üzemeltetéséből eredő adatkezelési tevékenység során érintettek a honlap látogatói, a

weboldalra regisztrált felhasználók, az oldalon bemutatott termékeket/szolgáltatásokat megrendelő

személyek, valamint az önéletrajzot megküldő álláspályázók.

Milyen jogai vannak a Creatinsta Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Amennyiben a Creatinsta Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az Ön személyes adatait kezeli, a GDPR alapján az alábbi jogok illetik meg; az erre nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés

beérkezését követő legfeljebb egy hónap:

adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése

folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést

kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az

adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel

a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes adatok

tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam

meghatározásának szempontjaihoz, továbbá az érintett azon jogához, hogy kérelmezheti az

adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének

korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá a valamely

felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához.

indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat,

továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett jogosult arra, hogy kérje a

hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes

adatokat.

kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja a személyes

adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,

ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá, ha az adatkezelőnek már nincs

szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve akkor, ha az érintett tiltakozott az

adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra

nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival

szemben.

kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az

esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek

érvényesítéséhez szükséges. A Társaság a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg,

ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek

az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben

használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az

adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő,

amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az érintett

hozzájárulásán vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak egy vagy több konkrét célból

történő kezeléséhez megadott hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és adatkezelés

automatizált módon történik.

Jogorvoslati lehetőségek: 

  1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1530 Budapest, Pf.:5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410

  1. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti

hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági

jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait

megsértették. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

A creatinsta.agency honlap cookie-k (sütik) használatával kapcsolatos tájékoztatója

A creatinsta.agencyhonlap úgynevezett cookie-kat (sütiket) alkalmaz az oldal használatával

összefüggésben. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a honlap az Ön

böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap

használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információ gyűjtésére

kerüljön sor.

Az alkalmazott cookie-k fajtái:

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző

egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k információkat gyűjtenek a weboldal felhasználók

általi használatáról, például, hogy mely felületeket látogatják leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet

kapnak a weboldalról. Az ezekből nyert információk a weboldal teljesítményének javítására kerülnek

felhasználásra.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP

cím, látogatás időtartama). Ezeket az adatokat a Minta Kft.  kizárólag jogszabályi alapon, indokolt és

alátámasztott esetben adja át az eljáró hatóságok részére. Az online történő megrendeléshez cookie-k

engedélyezése szükséges. Amennyiben nem engedélyezi a cookie-k használatát, le tudja tiltani a

böngészője beállításaiban. A cookie-k letiltása esetén bizonyos a szolgáltatások egyes elemei csak

részben, vagy egyáltalán nem használhatók. Megrendelő és Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Minta Kft.  által üzemeltetett weboldalakon makrók / cookies („sütik”) működnek, ideértve többek között, de nem kizárólag a browser cookies-t, a tracking cookies-t és a computer cookies-t.

A cookie-k letiltása:

Amennyiben a cookie (süti) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében

elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos

szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. A cookie-k böngészőjén

keresztüli törléséről bővebb tájékoztatást többek között az alábbi linkeken is találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

A cookie-k jogszabályi háttere és alkalmazásuk jogalapja:

Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül

helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker törvény) rendelkezései jelentik. A cookie-k alkalmazásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez, amelyet bármely időpontban visszavonhat, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 1. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató regisztráció 

A Creatinsta Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság “palyazat.bluemind.hu és creatinsta.agency” weboldalaira

történő regisztrációval összefüggő egyedi adatkezelési tájékoztatója

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja a Creatinsta Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  ingyenes szolgáltatásai elérésének biztosítása, hírlevél, valamint előfizetés keretében bővített tartalmának elérhetővé tétele a regisztrált tagok részére.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

1.Személyes adat típusa

2.Adatkezelés célja

3.Felhasználási helye

4.Jogalapja

5.Megőrzési idő

1.Vezetéknév/ Keresztnév

  2.A felhasználó azonosítása, személyre szabott ajánlatok és üzenetek küldése

 3.A cég telephelye és irodája: 1063 Budapest, Kmety György utca 2 / 13.

 4. Érintett hozzájárulása és kifejezett kérése

 5. A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

1.Neme

  2.A felhasználó azonosítása, személyre szabott ajánlatok és üzenetek küldése

 3. A cég telephelye és irodája: 1063 Budapest, Kmety György utca 2 / 13.

  4. Érintett hozzájárulása és kifejezett kérése

 5. A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

1.Lakcím

  2.A felhasználó azonosítása, személyre szabott ajánlatok és üzenetek küldése

 3.A cég telephelye és irodája: 1063 Budapest, Kmety György utca 2 / 13.

  4.Érintett hozzájárulása és kifejezett kérése

 5.A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

1.E-mail cím

  2.A felhasználó azonosítása, személyre szabott ajánlatok és üzenetek küldése

 3.A cég telephelye és irodája: 1063 Budapest, Kmety György utca 2 / 13.

  4.Érintett hozzájárulása és kifejezett kérése

 5.A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

1.Telefonszám

  2.A felhasználó azonosítása, személyre szabott ajánlatok és üzenetek küldése

 3.A cég telephelye és irodája: 1063 Budapest, Kmety György utca 2 / 13.

  4.Érintett hozzájárulása és kifejezett kérése

 5.A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

1.Munkakör

  2.A felhasználó azonosítása, személyre szabott ajánlatok és üzenetek küldése

 3.A cég telephelye és irodája: 1063 Budapest, Kmety György utca 2 / 13.

  4.Érintett hozzájárulása és kifejezett kérése

 5.A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

1.Listázott preferenciák és vélemények

 2. A regisztráló pontosabb preferenciáinak megismerése az Adatkezelő szolgáltatásai kapcsán

  3.A cég telephelye és irodája: 1063 Budapest, Kmety György utca 2 / 13.

  4.Érintett hozzájárulása és kifejezett kérése

 5.A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

Lehetséges jogalapja a személyes adatai kezelésének:

Az adatkezelés jogalapja  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történővédelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján  az érintett hozzájárulása  a személyes adatai kezeléséhez.

Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Kik a személyes adatok címzettjei?

A kezelt személyes adatokhoz, mint címzettek a Creatinsta Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  azon dolgozói férnek hozzá, akik a regisztrációsfiók üzemeltetésével járó feladatokat látják el, továbbá a személyes adatokat a Creatinsta Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  közli a tárhely szolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozóval.

Személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes

személynek, azok kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos

megkeresése esetén kerülnek átadásra.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a regisztrációsfiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

Az adatkezelési tájékoztatót készítette: Creatinsta Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság